Priser

Informasjon om ulike priser

Målet er å gi effektiv og løsningsorientert bistand med høy faglig kvalitet. Vi gir gratis førstegangskonsultasjon til de som kontakter oss for vurdering av om det er behov for advokatbistand, herunder avklaring av spørsmålet om det kan gis fri rettshjelp.

Honorarberegning vil i utgangspunktet være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Veiledende timepris ligger i området          kr. 1 500 – 2 000 alt etter sakens vanskelighetsgrad og omfang. Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfeller å kunne gå under ovennevnte minstepris som over maksimalpris pr. time. Disse prisene er inkludert merverdiavgift.

For flere av våre registreringstjenester har vi en fast gebyrstruktur for utenlandske selskap.

Salærene avtales individuelt for hver enkelt sak. Det som avtales vil bli bekreftet gjennom en skriftlig oppdragsbekreftelse avhengig av sakens art og kompleksitet.

Salæret kan, etter avtale, være:

  • Fast sum
  • Pris basert på faktisk medgått tid
  • Pris basert på en vurdering av så vel tidsforbruk og sakens vanskelighetsgrad

For spesielle sakstyper, som familierett, arverett, skifterett arbeidsrett med videre, vil det kunne søkes om fri rettshjelp, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene. Informasjon om ordningen finner du på Fylkesmannens nettsider eller på frirettshjelp.no. Vi vil informere om ordningen og sørge for at det blir søkt om dette dersom vilkårene er oppfylt.

En del sakstyper dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer. Vi vil i de saker det er grunnlag for det, tilskrive forsikringsselskapet med forespørsel om slik dekning.

Når et vedtak fattet av NAV, evt. andre offentlige etater, endres til gunst for en part, skal vedkommende i de fleste tilfeller tilkjennes dekning av saksomkostningene av det offentlige.

Dersom ikke annet er særskilt avtalt, foretas månedlig fakturering for det arbeid som er utført, og for utlegg til kopiering, porto m.v. Ved oppdragets avslutning sendes sluttfaktura. For all fakturering gjelder en betalingstid på 10 dager.